Doklady předkládané před provedením technické prohlídky

1.Pravidelná technická prohlídka

– technický průkaz vozidla

– osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu

– technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován

– výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován

– protokol o měření emisí s kladným výsledkem

  1. Opakovaná technická prohlídka

– technický průkaz vozidla

– osvědčení o registraci vozidla, nebo osvědčení o technickém průkazu vozidla, osvědčení o registraci vozidla, osvědčení o technickém průkazu, nebo doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle   zvláštního předpisu (vyhl.č.132/2016 Sb.)

– protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu, nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná, nebo nebezpečná závada, pokud byla tato prohlídka provedena (vyhl.č.132/2016 Sb.)

  1. Evidenční kontrola

– technický průkaz vozidla

– osvědčení o registraci vozidla, nebo osvědčení o technickém průkazu

– technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován

– výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován

Provedení technické prohlídky silničního vozidla

  1. Žadatel o provedené technické prohlídky předloží stanici technické kontroly doklady v závislosti na požadovaném druhu technické prohlídky (vyhl.č.8/2006 Sb) Technická prohlídka se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.211/2018 Sb. ve znění předpisů pozdějších.
  1. Žadatel přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky nezatížené, čisté a ve stavu, který umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech. Jízdní soupravy musí splňovat podmínky spojitelnosti vozidel do jízdních souprav uvedené ve vyhlášce upravující schvalování technické způsobilosti.
  2. Stanice technické kontroly vozidlo odmítne, jestliže žadatel nepředloží požadované doklady k provedení technické prohlídky vozidla, jestliže vozidlo je natolik znečištěné, že znečištění neumožňuje řádné provedení technické prohlídky, nebo z vozidla zjevně unikají provozní hmoty v takové míře, která by znečistila pracoviště, nebo omezila bezpečnost práce. Stanice technické kontroly může provedení technické prohlídky odmítnout rovněž v případě, že přistavené vozidlo nesplňuje požadavky podle odstavce 2.vyhl.č.83/2012 Sb.
  3. Technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo v zákonem stanovených lhůtách. Technická prohlídka se provádí na náklady žadatele o provedení technické prohlídky. Technickou prohlídku vozidla může provést kterákoliv stanice technické kontroly, nezávisle na místě registrace vozidla, na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidla.
  4. Po provedení technické prohlídky vystaví STK žadateli o technickou prohlídku „Protokol o technické prohlídce“ Pokud je vozidlo hodnoceno jako technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30. dnů je na registrační značku vylepena kontrolní nálepka s vyznačením termínu příští pravidelné, nebo opakované technické kontroly.
  1. V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné, nebo nebezpečné závady je třeba technickou prohlídku opakovat po odstranění zjištěných závad. Pokud je opakovaná technická prohlídka provedena do 30. dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předešlé technické prohlídce.
  1. Na vyzvání kontrolního technika přistaví žadatel o provedení technické prohlídky vozidlo před vjezd na kontrolní linku. Na kontrolní lince pojíždí s vozidlem pouze kontrolní technik. Žadatel o provedení technické prohlídky je přítomen u vozidla po celou dobu technické prohlídky a je povinen po celou dobu prohlídky dbát pokynů kontrolního technika.
  1. Technický stav ústrojí a výbavy se provádí pomocí kontrolních úkonů. Seznam kontrolních úkonů je k dispozici na každém kontrolním stání v hale STK. Podrobné informace o provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz